توزین در حال حرکت

از آنجا که جمع آوری اطلاعات ترافيکی کاربردهای بسيار زيادی در برنامه ريزی، طراحی، نگهداری و تعمير و مديريت راه ها دارد، سيستم های توزين در حال حرکت (WIM) با هدف مديريت، جمع آوری و تحليل اطلاعات ترافيکی و کاهش هزينه های مربوط به تخريب بدنه راه در اثر عبور بارهای خارج از محدوده و بی قانونی و تسريع در مراحل اعمال قانون و افزايش ضريب ايمنی عبور وسايل نقليه به کار گرفته می شوند. روش جديد توزين وسايل نقليه به علت کاهش نياز به پرسنل و کارکنان می تواند در تمامی ساعات شبانه روز فعال باشد. اطلاعات ثبت شده عبارتند از:

 • وزن کل و وزن هر يک از محورهای وسايل نقليه عبوری
 • نرخ تردد وسايل نقليه
 • طبقه بندی کامل وسايل نقليه عبوری در 14 کلاس مجزا
 • سرعت وسايل نقليه
 • ثبت تصوير خودروهای متخلف
 • تشخيص پلاک خودروهای متخلف بوسيله تکنولوژی پردازش تصوير ANPR
 • تاريخ و زمان عبور هر يک از خودروها

مزايا:

 • مطالعات و بهينه سازی طراحی روسازی و ارائه برنامه ريزی تعمير و نگهداری راه ها
 • طراحی روسازی هر خط به طور مجزا
 • مطالعات ترافيکی
 • کنترل و اعمال قانون
 • کنترل سرعت وسايل نقليه سواری
 • تعيين و اخذ عوارض بر اساس وزن کل وسايل نقليه
 • ارائه گزارش های آماری

كاربردها:

 • کاهش تردد وسايل نقليه با اضافه بار
 • افزايش طول عمر روسازی
 • کاهش هزينه های تعمير و نگهداری
 • کاهش زمان تاخير توزين وسايل نقليه
 • حذف و يا کاهش ترافيک ناشی از توزين وسايل نقليه با استفاده از باسکول