سیستم توزین مخازن ثابت و سیلو

* استفاده ار 1 یا 4 عدد لودسل برای هر پایه مخزن (در صورتی که مواد مخزن مایعات باشد، می توان با 1 لودسل مخزن را توزین نمود)

* دقت توزین 50 kg برای مخازن تک لودسل و 10 Kg برای مخازنی که کلیه پایه ها روی لودسل قرار گرفته باشد

* استفاده از نمایشگر مدل گاما یا دلتا