اخبار و مقالات

کیفیت و استانداردهاى خاص لودسل

کیفیت و استانداردهاى خاص لودسل:

سازمان بین المللى مترولوژى: این سازمان یک موسسه بین المللى رسمى براى استاندارد نمودن مقررات و شیوه هاى کنترل مترولوژى (اندازه گیرى(است. این مقررات توسط ادارات اوزان و مقادیر کشورهاى عضو پذیرفته شده است. لودسل هاى داراى گواهینامه OIML بعنوان یک وسیله اندازه گیرى قانون در سراسر اروپا شناخته مى شوند.International Organization of Legal Metrology is a World-Wide organization whose aims are to standardize regulations and metrological controls applied by the Weights and Measures of its member states. OIML certified load cells can be used as a module in Type Approval Certificates (TACs) throughout Europe.
گواهینامه Ex: این گواهینامه براى محصولاتى که شرایط هماهنگ استانداردهاى اروپایى را رعایت مى کنند صادر مى شود. EN50.014 شرایط عمومى براى وسایل الکترونیکى را در محیط هاى انفجارى بیان مى کند. EN50.020 و EN50.018 درجه مقاومت وسیله در مقابل آتش سوزى را مشخص مى نمایند. EEx ia و EEx ib مشخصات آن دسته از وسایل الکترونیکى را معین مى کند که مى توانند به ترتیب در زون هاى صفر و یک مورد استفاده قرار گیرند.Ex Certificates of Conformity are issued for products which have been found to comply with the harmonized European standards: EN 50.014 general requirements for electrical apparatus for potentially explosive atmospheres, EN 50.020 intrinsic safety “i” and EN 50.018 Flameproof enclosure “d”. Products labelled EEX ib and ia can be used in zone 1/2 and zone 0 applications, when connected to approved intrinsically safe circuits (barriers, etc.) and installed properly.
استاندارد ارزیابى ملى: NTEP مجموعه مقرراتى است که با همکارى موسسه ملى اوزان و مقادیر و انجمن اوزان و مقادیر آمریکا و دست اندرکاران ساخت وسایل توزین تهیه شده است.National Type Evaluation Program is a program of cooperation between the National Conference on Weights and Measures, NIST (USA), state weights and measures officials, and the private sector for determining conformance weighing equipment with provisions of Handbook 44.
Factory Mutual System: این گواهینامه آمریکایى براى نشان دادن درجه ایمنى کالا مى باشد. تمام محصولاتى که داراى این گواهینامه هستند، مى توانند در محیط هاى صنعتى پر خطر مورد استفاده قرار گیرند.Factory Mutual is the American approval for intrinsic safety. All products showing this symbol have been approved for use in hazardous areas provided safety barriers are used and properly installed.
درجه حفاظت IP: این درجه بندى که توسط نظام بین المللى حفاظت تعریف شده است، میزان آب بندى وسایل الکترونیکى را بر اساس IEC529 و IEC60.529 تعیین مى کند.
IP66: مقاوم در مقابل ریزش پر فشار آب
IP67: مغروق در آب
IP68: مغروق در آب تحت فشار
IP Rating given by the International protection System, defines environmental sealing of electrical enclosures are prescribed by IEC 529 / EN60.529. Protection is provided against.
IP66: Exposure to strong jets of water
IP67: Immersion in water
IP68: Indefinite immersion in water

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *