نوین مارکتینگ مسیر جاری شما نوین مارکتینگ صفحه اصلیآموزش و مقالاتكيفيت و استانداردهاى خاص لودسل امروز دوشنبه 28 خرداد 1397

عضویت در خبرنامه

آدرس ایمیل :

نظرسنجی

نظر شما در باره این سایت چیست ؟كيفيت و استانداردهاى خاص لودسل

كيفيت و استانداردهاى خاص لودسل:

سازمان بين المللى مترولوژى: اين سازمان يك موسسه بين المللى رسمى براى استاندارد نمودن مقررات و شيوه هاى كنترل مترولوژى (اندازه گيرى(است. اين مقررات توسط ادارات اوزان و مقادير كشورهاى عضو پذيرفته شده است. لودسل هاى داراى گواهينامه OIML بعنوان يك وسيله اندازه گيرى قانون در سراسر اروپا شناخته مى شوند.

OIMLInternational Organization of Legal Metrology is a World-Wide organization whose aims are to standardize regulations and metrological controls applied by the Weights and Measures of its member states. OIML certified load cells can be used as a module in Type Approval Certificates (TACs) throughout Europe.

گواهينامه Ex: اين گواهينامه براى محصولاتى كه شرايط هماهنگ استانداردهاى اروپايى را رعايت مى كنند صادر مى شود. EN50.014 شرايط عمومى براى وسايل الكترونيكى را در محيط هاى انفجارى بيان مى كند. EN50.020 و EN50.018 درجه مقاومت وسيله در مقابل آتش سوزى را مشخص مى نمايند. EEx ia و EEx ib مشخصات آن دسته از وسايل الكترونيكى را معين مى كند كه مى توانند به ترتيب در زون هاى صفر و يك مورد استفاده قرار گيرند.

EXEx Certificates of Conformity are issued for products which have been found to comply with the harmonized European standards: EN 50.014 general requirements for electrical apparatus for potentially explosive atmospheres, EN 50.020 intrinsic safety "i" and EN 50.018 Flameproof enclosure "d". Products labelled EEX ib and ia can be used in zone 1/2 and zone 0 applications, when connected to approved intrinsically safe circuits (barriers, etc.) and installed properly.

استاندارد ارزيابى ملى: NTEP مجموعه مقرراتى است كه با همكارى موسسه ملى اوزان و مقادير و انجمن اوزان و مقادير آمريكا و دست اندركاران ساخت وسايل توزين تهيه شده است.

NTEPNational Type Evaluation Program is a program of cooperation between the National Conference on Weights and Measures, NIST (USA), state weights and measures officials, and the private sector for determining conformance weighing equipment with provisions of Handbook 44.

Factory Mutual System: اين گواهينامه آمريكايى براى نشان دادن درجه ايمنى كالا مى باشد. تمام محصولاتى كه داراى اين گواهينامه هستند، مى توانند در محيط هاى صنعتى پر خطر مورد استفاده قرار گيرند.

FMSFactory Mutual is the American approval for intrinsic safety. All products showing this symbol have been approved for use in hazardous areas provided safety barriers are used and properly installed.

درجه حفاظت IP: اين درجه بندى كه توسط نظام بين المللى حفاظت تعريف شده است، ميزان آب بندى وسايل الكترونيكى را بر اساس IEC529 و IEC60.529 تعيين مى كند.
IP66:
مقاوم در مقابل ريزش پر فشار آب
IP67:
مغروق در آب
IP68:
مغروق در آب تحت فشار

IPIP Rating given by the International protection System, defines environmental sealing of electrical enclosures are prescribed by IEC 529 / EN60.529. Protection is provided against.
IP66: Exposure to strong jets of water
IP67: Immersion in water
IP68: Indefinite immersion in water